Liikettä arkeen -malli ja työkirja liikuntaneuvontaan

Ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan on saatavilla tukea tuoreen mallin ja työkirjan muodossa. Liikettä arkeen -malli ja työkirja löytyvät verkosta sekä pdf-muodossa että verkkosivustona liikettaarkeenmalli.fi. Mallia ja työkirjaa saa vapaasti käyttää ja soveltaa omaan työhönsä.

Liikettä arkeen -malli

Liikettä arkeen -malli sisältää kuuden ryhmätapaamisen intervention. Ryhmäintervention tarkoituksena on tukea ryhmään osallistuvia liikkumisen aloittamisessa tai liikunnallisen elämäntavan ylläpitämisessä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Ryhmätapaamiset ovat toimintapainotteisia. Jokaisella tapaamisella tehdään toiminnallisia harjoituksia omien arvojen ja itselle merkityksellisten asioiden tunnistamiseksi, asetetaan omien arvojen mukaisia tavoitteita, havainnoidaan liikuntaan liittyviä esteitä ja tutkitaan omaa arjen rytmiä unen ja syömisen suhteen. Lopuksi jokainen asiakas laatii ohjatusti itselleen liikkumissuunnitelman, jonka tarkoitus on lisätä arjen fyysistä aktiivisuutta ja/tai täsmäliikuntaa omien tavoitteiden mukaisesti.

Kullakin tapaamisella toteutetaan myös matalan kynnyksen liikuntakokeilu, jossa tutustutaan erilaisiin liikkumista ja liikuntaa mahdollistaviin ympäristöihin. Liikuntalajit valitaan niin, että asiakkaiden olisi helppo toteuttaa niitä jatkossa omatoimisesti.

Matalan kynnyksen liikuntakokeilut ovat osa Liikettä arkeen -mallia.

Mallin kehittäjinä liikuntaneuvojia, opettajia ja opiskelijoita

Liikettä arkeen -malli kehitettiin hankkeessa Osallistava ryhmäliikuntaneuvonta, jota luotsasi Lahden ammattikorkeakoulu yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Vuoden 2018 lopussa päättyneen kolmivuotisen hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli kehittää yksilöneuvonnan rinnalle ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa niille työikäisille, jotka liikkuvat terveyteensä nähden liian vähän. Mallin kehittämiseen osallistui opiskelijoita ja asiantuntijoita molemmista ammattikorkeakouluista sekä Päijät-Hämeen alueen liikuntaneuvojista koottu asiantuntijaryhmä.

Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikuntaneuvontaan

Malli pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Siinä pyritään lisäämään ihmisen elämään psykologista joustavuutta eli kykyä mukauttaa omaa toimintaa suhteessa eri tilanteiden asettamiin vaatimuksiin. Tarkoituksena on suuntautua kohti tiedostavaa toimintaa, pois automaation vallasta. Työskentely sidotaan asiakkaan arvoihin. Ryhmässä tehtävien toiminnallisten harjoitusten tarkoituksena on, että jokainen ryhmään osallistuva pysähtyy hetkeksi oman elämänsä äärelle ja saa mahdollisesti omakohtaisia oivalluksia, jotka tukevat kestävää muutosta ja joita voi jakaa muiden ryhmään osallistuvien kesken. Pyritään sellaisiin muutoksiin, joita omassa arjessa on juuri nyt mahdollista tehdä, kun otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne.

Liikettä arkeen -mallissa on hyödynnetty Anu Kangasniemen ja Kati Kauravaaran (2016) kirjaa Kohti muutosta ja sovellettu useita kirjassa esiteltyjä harjoituksia. Lisäksi hankkeessa kehitettiin omia harjoituksia, jotka soveltuvat erityisesti ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan.

Kirjoittaja
Minna Kuvajainen työskentelee lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla ja toimi projektipäällikkönä ja asiantuntijana Osallistava ryhmäliikuntaneuvonta -hankkeessa.
minna.kuvajainen (at) lamk.fi, p. 044 708 1166

Lähde:
Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Vantaa: Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy.

Kuvat: Minna Kuvajainen