Kurkistus hanketukihakemuksen matkalle kohti päätöstä

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa ja kehitetään keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Syyskuussa auki olleella hakukierroksella 1/2019 saapui yhteensä 223 KKI-hanketukihakemusta. Hakukierroksen sulkeuduttua hakemusten käsittely ja arviointi aloitetaan välittömästi KKI-toimistossa, koska päätökset tullaan ilmoittamaan hakijoille jo joulukuussa. Kukin hakemus käsitellään yksilöllisesti ja sen sisältöä verrataan KKI-hanketuen myöntämisen kriteereihin.

Mitä hakemusten arviointiprosessi pitää sisällään?

Hakemuksen arviointi alkaa hakijatahon tarkastamisella, sillä kunnat tai yksityiset henkilöt eivät voi hakea tukea. Mikäli hakija on hakenut KKI-tukia aikaisemmin, perehdytään hakijatahon aiempiin hakemuksiin ja hankkeisiin. Tämän jälkeen siirrytään arvioimaan hankkeen sisältöä. Hankkeen kohderyhmän tulee muodostua työikäisistä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Järjestettävän toiminnan tulee sisältää yksittäisen osallistujan näkökulmasta säännöllistä matalan kynnyksen liikuntaa, johon on helppo lähteä mukaan ilman aiempaa liikuntataustaa. Liikuntatoiminnan lisäksi hankkeissa järjestetään usein myös kuntotestausta sekä ravinto- tai liikuntaneuvontaa. Hankkeen toimintamalli tulee olla esitetty hakemuksessa jo varsin konkreettisesti; pitää tietää mitä, missä ja milloin järjestetään.

Hankkeen viestinnän ja markkinoinnin osalta arvioidaan, miten hyvin suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat hankkeen kohderyhmälle. Talousarviossa lasketaan haetun KKI-hanketuen suuruus, joka saa olla korkeintaan 50 prosenttia hankkeen kokonaiskuluista. Tämän jälkeen lasketaan, onko ilmoitettua omarahoitusta vastaavasti vähintään 50 prosenttia. Hankkeen menojen ja tulojen tulee olla yhtä suuret. Kaikkien hankkeessa muodostuvien kuluerien perusteiden tulee käydä ilmi hankkeen toimintamallista. Hankkeen menojen ja tulojen osalta arvioidaan myös niiden kohtuullisuutta. Lopuksi jokaisesta hakemuksesta kirjoitetaan napakka tiivistelmä, josta käy ilmi hankkeen kohderyhmä, tavoitteet ja toimintamalli. Tukea saaneiden hankkeiden tiivistelmät julkaistaan KKI-ohjelman verkkosivuilla.

Kun hankevalmistelijat arvioivat hakemuksia KKI-toimistossa, arvioidaan hakemuksia samanaikaisesti myös Liikunnan aluejärjestöissä ympäri maan. Kunkin aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjä saa oman maakuntansa hakemukset luettavakseen. Terveysliikunnan kehittäjiltä pyydetään arvioissaan paikallista tuntemusta ja arviota hankkeiden toteuttamiskelpoisuudesta sekä hakijatahoista toimijoina. Kun kaikki hakemukset on arvioitu KKI-toimiston ja terveysliikunnan kehittäjien toimesta, KKI-ohjelman johtaja tekee näiden arvioiden pohjalta esitykset tukea saavista hankkeista.

Mitä hakemusten arvioinnin jälkeen tapahtuu?

Arvioinnin jälkeen esitykset viedään KKI-ohjelmaa hallinnoivan, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin hallitukselle, joka käy kokouksessaan esitykset läpi. LIKESin hallitus keskustelee esityksistä ja katsoessaan aiheelliseksi he voivat myös muuttaa niitä. Kun esitykset on käsitelty, LIKESin hallitus hyväksyy ja vahvistaa päätökset. Tässä vaiheessa eletään joulukuun alkua ja kaikille hakijoille lähetetään viipymättä tieto hakemuksen rahoituspäätöksestä. Kielteisen päätöksen saaneet tai jatkokehittelyyn ohjatut hankkeet saavat perinteistä kirjepostia ja myönteisen päätöksen saaneille hankkeille tieto välitetään sähköpostilla.

Myönteiset päätökset ovat kuitenkin vielä ehdollisia. Tämä johtuu siitä, että edelleen jaettavan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen virallinen rahoituspäätös saapuu KKI-ohjelmalle vasta tammi–helmikuussa, jonka jälkeen hanketukea saaneille hankkeille voidaan valmistella päätöskirjeet ja sopimukset tuen maksua varten. Kun päätöskirjeet on saatu valmiiksi, lähetämme noin 100 kirjekuorta postin matkassa KKI-kriteerien mukaista liikuntaa järjestäville hankkeille, joissa liikuntatoiminta on usein jo täydessä vauhdissa.

Anna Puurunen, hankevalmistelija vs., Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
Anna vastaa muun muassa hankehakemusten käsittelystä ja neuvoo hakijoita hakemusasioissa.

Lisätietoja:
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma
hankevalmistelija Anna Puurunen
p. 050 441 4025
anna.puurunen(at)likes.fi
www.kkiohjelma.fi/hanketuki
#KKItukee

Kuva: KKI-ohjelma / Petteri Kivimäki ja Jiri Halttunen