Essotelaiset kondiksessa – työhyvinvointia liikkumalla

Essotelaiset kondiksessa – työhyvinvointia liikkumalla -hankkeessa, eli ”Kondiksessa”, tuotetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveys­palvelujen kuntayhtymän eli Essoten työntekijöille liikunta­painotteista, ryhmässä tapahtu­vaa elintapa­ohjausta ja suunnitellaan toiminnasta pysyvä käytäntö Essoteen. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat KKI-ohjelman lisäksi ­valmennuksen tuottava Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi), alku- ja loppumittaukset tuottava Xamk Active Life Lab ja Etelä-Savon Työterveys Oy.

Kondis-toiminta vastaa tarpeeseen

ESLin ohjaajat aloittelemassa ”liiku eri tehoilla” -harjoitusta, jossa treenasimme Saimaa Stadiumilla kohtalai¬sella ja reippaalla intensiteetillä.

Hyvä fyysinen kunto suojaa monilta ongelmilta, kuten tuki- ja liikunta­elinsairauksilta, jotka ovat merkittävin työkyvyttömyyden syy sosiaali- ja terveysalalla. Fyysinen aktiivisuus eh­käisee myös mielenterveyden ongelmia, jotka ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Henkilö­kunnan hyvinvoinnin tukeminen on sijoitus sekä työnantajan että henkilökunnan näkö­kulmasta: hyvinvoiva henkilökunta tekee hyvää ja tuottavaa työtä, ja työntekijät hyötyvät hyvinvointinsa ke­hittymisestä myös va­paa-ajalla.

Vuorotyön merkitys huomioidaan

Liikunnan lisäksi keskeistä sisältöä ovat liikuntaryhmien yhteydessä pidettävät teoriatunnit. Esimerkiksi ravit­semusta käsitellään yleisellä tasolla ja erikseen vuorotyötä tekevien näkö­kulmasta, sillä monet Kondiksen kohderyhmässä tekevät vuorotyötä. Työajat huomioidaan myös unta ja palautumista käsittelevillä luennoilla. Arvioiden mukaan kymmenen prosenttia vuorotyötä tekevistä kärsii vuoro­työhön liittyvästä unihäiriöstä ja lievemmätkin uniongelmat ovat vuorotyötä tekevillä muita yleisempiä, joten unen ja palautumisen huomi­ointi on tärkeä osa Kondiksen kokonaisuutta.

Liikuntavinkkejä paikallisilta toimijoilta

Liikunta- ja teoriasisältöjen lisäksi Kondiksen osallistujat saavat tietoa ESLin ja vaikkapa kaupun­gin liikunta­toimen järjestämistä liikuntaryhmistä ja -tapahtumista. Näistä infoista olemmekin saaneet hyvää palautetta: käytännön kokemusten mukaan osallistumisen esteeksi koetaan joskus epätietoisuus siitä, kenelle liikuntaryhmä tai tapahtuma on suunnattu ja voinko juuri minä osallistua. Tarvittaessa myös etsimme kiinnostuneille lisätietoa tai vä­hintäänkin yhteyshenkilöt, joille tiedustelut ohjataan.

Yhteinen keskustelu ja yhteisten tavoitteiden asettaminen innostaa

Ravitsemusluennolla pohdittiin arjen ruokavalintoja.

Kohderyhmän osalta Kondiksen kevätkausi päättyi keskustelutilaisuuteen auditoriossa ja yhteiseen kunto­piiriin kesäkuun viimeisellä viikolla. Keskustelutilaisuudessa syvennyttiin kuntomittausten tulok­siin ja osallis­tujilla oli mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista omiin tuloksiin liittyen. Lisäksi audi­toriossa kes­kusteltiin osallistujien kevään kokemuksista ja syksyn toiveista, ja asetettiin yhdessä tavoitteet loppu­vuodelle. Yhteinen keskustelu koettiin oikein antoisana ja varattu aika ylitettiin reippaasti jutellessamme loppu­vuoden tavoitteista ja liikunnasta ihan ylei­sesti­kin.

Ensimmäinen vuosi on tärkeää kokeilun ja oppimisen aikaa ja jo keväältä olemme saaneet arvokasta ko­ke­musta siitä, mikä toimii hyvin ja mitä voimme kehittää. Hyviä op­peja ovat muun muassa riittävästä intensiteetistä huolehtiminen ja viestinnälliset valinnat: tapaamisia pyritään pitä­mään vähintään kahdesti kuussa ja kohderyhmälle viestimisessä voidaan painottaa kokonaisvaltaisen hyvin­voinnin tukemista työhyvinvoinnin kehittymisen ohella. Samoin alku- ja loppumittauksista saatavaan palautteeseen ja tavoitteellisuuteen kiinnitetään ensi vuonna yhä enemmän huomiota.

Tavoitteena pysyvä toimintamalli

Yleisenä tavoitteenamme loppuvuodelle on tuottaa edelleen laadukasta sisältöä osallistujille ja siten pitää kohderyhmä mukana Kondis-toiminnassa. Syyskaudella pyrimme toteuttamaan kohderyhmän toiveita: osal­listujat ovat toivoneet esimerkiksi ohjattua kuntosaliharjoittelua, pallopelejä ja frisbeegolfia. Lisäksi syven­nymme muun muassa palautumisen ja rentoutumisen merkitykseen, tutustumme erilaisiin tansseihin ja lähdemme luontoon kartan kanssa.

Teksti: Essotelaiset kondiksessa -hanke
Kuvat: Mikko Törmänen & Essotelaiset Kondiksessa -hanke

Lisätietoja:
Harri Karttunen
hankekoordinaattori
p. 040 3598450
harri.karttunen[at]essote.fi